Всяко дете има нужда да бъде обичано, но понякога, поради различни затруднения и проблеми, биологичните родители не могат да дадат тази любов. Съвременното общество, което и в България вече е доста съзряло, осъзнава тази необходимост за хармоничното развитие на всяка личност, предлагайки алтернатива на домовете за деца, лишени от родителски грижи, в лицето на приемните семейства. За актуалните измерения на приемната грижа у нас разговарях с Цветанка Бахчеванджиева - главен експерт в отдел "Дейности и мерки по закрила на детето" в Дирекция "Закрила на детето" в Агенция „Социално подпомагане".

Какво е актуалното състояние на процедурата по вземане на дете в приемно семейство?
Мярката за закрила на дете - "настаняване в приемно семейство" се осъществява чрез социалната услуга "приемна грижа", като съгласно действащата законова уредба основен доставчик на услугата е Дирекция „Социално подпомагане". Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от съответната Дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес. На кандидатите за приемно семейство се предоставя писмена и устна информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство.  

Изборът на подходящо одобрено и утвърдено приемно семейство, в което да се настани определено дете се прави от дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето. След избора на детето започва процес на опознаване между него и приемното семейство. Той продължава от 4 до 6 седмици.

Съвсем скоро ще стартира нов проект по приемна грижа и промяна в нормативната регулация за приемната грижа. Основната цел на операцията е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира децентрализиран модел за предоставяне на услугата „Приемна грижа" и разгръщането й на общинско ниво. Проектът предвижда услугата да се предоставя от кмета на общината.

Кой може да стане приемен родител?

Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;  да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.

Статистиката

Към момента в страната има утвърдени общо 692 приемни семейства.

От тях:

- доброволни приемни семейства - 209;

- професионални приемни семейства - 483.

Настанените в тях деца до настоящият момент са  587.  

 През какво обучение преминават приемните родители?

Всички кандидати за приемно семейство преминават през базово обучение, което включва най-малко 4 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение, включващо най-малко 8 сесии по 3 часа.

Приемната грижа платена услуга ли е, или доброволен труд?

Приемната грижа може да бъде:

1. доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата;

2. професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание.

Средствата се предоставят месечно и не са обвързани с дохода на семейството, а се диференцират съобразно възрастта на детето.

За издръжката на деца, настанени в приемно семейство, се отпускат парични средства, както следва: За дете до 7 г. възраст - 192,50 лв., от 7 г. до 14 г. възраст - 227,50 лв., от 14 г. до 18 г. / 20 г. - ако учи/ -  260 лв.

Професионалните приемни семейства сключват трудов договор с директора на дирекция "Социално подпомагане". На тях, освен горецитираните средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата. При настаняване на едно дете - 312 лв., на две - 336 лв.,  на три и повече - 360 лв. За деца със специални потребности, установени от компетентните здравни органи, към паричните средства, отпуснати за тяхната издръжка, се изплаща добавка в размер 75 на 100 от гарантирания минимален доход независимо от дохода на семейството /към момента сумата е в размер на 48,75 лв./. В периода на отглеждане на детето в приемното семейство се отпуска и  еднократна финансова помощ, която се предоставя до четири пъти в годината. Нейният общ размер за годината е до 5-кратния размер на гарантирания минимален доход - 325 лв. Приемните родители, независимо от статута си - доброволни или професионални, получават и семейни помощи за отглеждане на дете.

 

Интервюто взе: Силвия Чалъкова